Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal

El ple és un òrgan col·legiat necessari de l’organització municipal que, sota la presidència de l’alcalde, està integrat per tots els regidors i les regidores del consistori.

Les competències del ple s’estableixen a l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril , Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL) i demés normes jurídiques que el desenvolupen, esmenen o modifiquen. Les classes de sessions plenàries es regulen a l’article 46 de la LBRL, i poden ser ordinàries, extraordinàries o extraordinàries de caràcter urgent.

El ple de l’Ajuntament d'Ivars de Noguera celebra les sessions ordinàries amb una periodicitat trimestral.

Aquí podeu consultar les últimes actes de plens aprovades.